Oudervereniging

De Oudervereniging, niet zomaar een appendix

Een school kies je niet zomaar. Uiteraard hebben ouders het beste voor met hun kinderen, en velen hebben daarom bewust gekozen voor het Xaveriuscollege. Het is evident dat de meeste aandacht hierbij gaat naar de twee belangrijkste pijlers van een school, de leerlingen en de leerkrachten. De harmonie tussen deze twee pijlers moet de talenten van onze kinderen laten openbloeien zodat ze uitgroeien tot veelzijdig gevormde jongelui. Deze twee pijlers hebben hierbij de onmisbare hulp nodig van twee steunberen, de inrichtende macht samen met de directie en de ouders. In de organisatie van de school heeft elk van de vier segmenten zijn of haar rol te spelen en dit vereist een continu inwerken op elkaar.

Als ouders ligt onze belangrijkste taak in het creëren van een stimulerende thuisomgeving. Maar ook binnen de school worden we gevraagd een actieve rol op te nemen. Die rol is toebedeeld aan de Oudervereniging, die gevormd wordt door alle ouders die zich hiervoor ingeschreven hebben. Binnen de Oudervereniging zetten enkele mensen zich actief in om geëngageerd de spreekbuis van de Oudervereniging te vormen tegenover directie en leerkrachten. Zij vormen de Ouderkern en je vindt hun namen hieronder.

Een centrale plaats wordt ingenomen door het Oudercomité, een vergadering waarin Ouderkern en directie een vijftal maal per schooljaar samenkomen om informatie uit te wisselen over het reilen en zeilen van het College. Daarnaast worden vanuit de ouderkern mensen afgevaardigd naar de directieraad (humaniora), de schoolraden, en de medezeggingschapscolleges (overkoepelende schoolraad). Daar fungeren we actief als klankbord en nemen we deel aan de diverse besluitvormingsprocessen van de school. Als ouders willen we daarbij vooral aandacht besteden aan het welzijn van onze kinderen. Tevens steunen we actief het bewaren en verder ontwikkelen van het opvoedingsproject van het Xaveriuscollege, dat we allemaal bij de inschrijving van onze kinderen onderschreven hebben.

Naast deze vooral inhoudelijke invulling van ons engagement, steken we ook regelmatig een handje toe bij meer praktisch gerichte activiteiten en zorgen bv. voor man- en vrouwkracht bij de Collegefeesten, de Eerste Communie of de proclamaties.

Deze zienswijze ligt ook aan de basis van ons nieuwe logo :

oudervereniging
De school, en dus onze kinderen en het opvoedingsproject, wordt gesymboliseerd door het logo van de school dat in het midden staat. Als oudervereniging strekken we een beschermende hand boven de school uit. Tegelijkertijd bieden we ook een ondersteunende hand.

Dit alles vraagt natuurlijk de nodige inzet van mensen van de Ouderkern. Maar omdat we zoals vele ouders allemaal druk bezet zijn, en bovendien ook nog eens kinderen hebben die er zonder enige twijfel een goed bezette activiteitenkalender op na houden, hanteren we één heel belangrijke basisregel :

Ieder bepaalt voor zich hoe groot zijn/haar engagement is !

Of je nu meehelpt met een activiteit, of mee wil vergaderen; iedereen is welkom. Elk engagement wordt geapprecieerd. Hoe meer ouders zich engageren, hoe groter ons draagvlak is, en hoe meer gewicht onze vertegenwoordigers in de verschillende raden in de schaal kunnen werpen.

Voel jij ook dit engagement kriebelen, aarzel dan niet om contact op te nemen met een lid van de ouderkern of mail gewoon naar oudervereniging@xaco.be.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties; spreek onze kernleden aan of mail naar het algemene adres oudervereniging@xaco.be.