ICT-protocol

Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark dat door een grote verscheidenheid aan gebruikers dagelijks intensief gebruikt wordt. Het onderhoud van een dergelijk park is meer dan een fulltime job. Dagelijks zijn de informaticacoördinatoren in de weer om het netwerk in prima conditie te houden. Ook firma’s buiten de school worden geëngageerd om het netwerk te onderhouden. Dankzij de inzet van die vele mensen kan elke leerling in de twee computerklassen beschikken over een goed werkend toestel. In elke klas kan de les ook ondersteund worden door de klascomputers, draadloos verbonden met het schoolnetwerk en het internet, en een projectietoestel. Om deze zaken te kunnen blijven garanderen, eisen wij van onze leerlingen dat ze de computer infrastructuur professioneel gebruiken. Concreet hebben we een aantal aandachtspunten opgesteld waaraan elke leerling zich dient te houden:

Toegang tot het computerlokaal
Leerlingen worden enkel toegelaten onder begeleiding of toezicht van een leerkracht, indien op voorhand gereserveerd werd.

Gebruik van de computers
Het is niet toegelaten nieuwe software op de pc’s te plaatsen of de instellingen te wijzigen. Beperk het gebruik van sticks tot een minimum.
Het is niet toegelaten de hardware (PC’s, printers) af te koppelen of te verplaatsen, of ook maar iets aan de aansluitingen te veranderen.
Indien er problemen zijn met een computer of het netwerk, dan is het de taak van de leerling om de leerkracht en/of de ICT-coördinator hiervan op de hoogte te brengen. Probeer het probleem niet zelf op te lossen.
Afdrukken maken kan enkel mits toestemming van de leerkracht. Bestanden kunnen meegenomen worden op een stick.
Indien een leerling opzettelijk schade berokkent, zal hij/zij deze moeten vergoeden. Onder opzettelijke schade wordt hier o.a. verstaan:

  • het wijzigen van en/of schade toebrengen (graffiti inbegrepen) aan de hardware of het ontvreemden ervan;
  • het besmetten van het systeem met virussen of andere malware;
  • het wissen of wijzigen van instellingen en van de software die ter beschikking staat van de leerlingen;
  • het systematisch aftasten van netwerkinstellingen en het pogen in te breken in het netwerk of de individuele computer (hacken);
  • het trachten te achterhalen van logins van anderen (leraars, beheerders, administratief personeel, medeleerlingen);
  • het uitschakelen van de beveiligingssoftware;

Gebruik van I-Pads

De basisschool beschikt over een aantal I-Pads, voldoende om iedereen van de klas op een eigen I-Pad te laten werken. Deze worden ontleend door de leerkracht.
Het is niet toegelaten nieuwe apps te plaatsen of de instellingen te wijzigen.

Indien er problemen zijn met een tablet of het netwerk, dan is het de taak van de leerling om de leerkracht en/of de ICT-coördinator hiervan op de hoogte te brengen. Probeer het probleem niet zelf op te lossen.
Indien een leerling opzettelijk schade berokkent, zal hij/zij deze moeten vergoeden. Onder opzettelijke schade wordt hier o.a. verstaan:

  • het wijzigen van en/of schade toebrengen aan de instellingen of het ontvreemden ervan;
  • het wissen of wijzigen van instellingen en van de software die ter beschikking staat van de leerlingen;
  • het trachten te achterhalen van logins van anderen (leraars, beheerders, administratief personeel, medeleerlingen);
  • het uitschakelen van de beveiligingssoftware;

Gebruik van internet
Het gebruik van internet kan alleen met de toestemming van de leerkracht.
Het gebruik van internet is gratis maar kan enkel indien het bedoeld is voor het vervullen van schoolopdrachten. Hetzelfde geldt voor chatten en het gebruik van nieuwsgroepen en e-mail. Ook dit kan enkel in het kader van schoolopdrachten.
Het bekijken van porno, racistische of andere discriminerende websites is verboden.
Elke toepassing die de leerling realiseert – voor zichzelf of ten opzichte van derden – in verband met school of met kennis die via de school kan verworven zijn, is vrij van pornografische, racistische, gewelddadige of mensonterende inhoud; ze beantwoordt aan alle elementen van de wet op de privacy en van de wet op het auteursrecht; ze bevat geen informatie die kan beledigen, kwetsen of schade berokkenen.
Op het internet respecteer je de ‘netiquette’. Op welke wijze je ook met andere mensen in contact komt (vb. e-mail/chat) je blijft ten allen tijde beleefd.
Het downloaden van grote bestanden (> 2MB) is enkel toegelaten na toestemming van een leerkracht.
Het downloaden van materiaal dat auteursrechterlijk beschermd is (films, songs, documentaires, gekraakte software,…) is verboden.

Beveiligingssoftware
De school is verantwoordelijk voor de wijze waarop er met haar netwerk en haar connectie met internet wordt omgegaan. Om dit gebruik te beheren, maakt de school gebruik van een beheertool die ook een beveiligingspakket en didactische functies heeft. Met dit pakket kunnen alle schoolcomputers te allen tijde gemonitord worden, zowel op de schermbeelden als op de ingetikte tekst.
De privacycommissie stelde de school in een schrijven op 16/4/2008 op de hoogte van de modaliteiten. Die houden in dat de school het gebruik van deze software en zijn mogelijkheden in detail meedeelt aan leerlingen en ouders in een apart formulier dat door de ouders en de leerling ondertekend wordt, dit overeenkomstig artikel 9, § 1 van de privacywet.
We zijn er ons van bewust dat onze leerlingen zich nog in een leerproces bevinden. We willen duidelijk stellen dat we pas zullen sanctioneren als de afspraken doelbewust worden overtreden.