Engagementsverklaring

Downloaden engagementsverklaring

Ouders hebben terecht hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.
Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

1. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.
We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we in het begin van het schooljaar een infoavond, waarop we u verwachten. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken in de klas en op school.
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we 4 keer per jaar schriftelijk via een rapport met resultaten in punten, een beoordeling van de leerhouding en een korte bespreking van het rapport.
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan.
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan u zelf een afspraak maken met de klasleerkracht. Dat doet u via een briefje of een berichtje in het schoolagenda.
Schoolagenda, brieven, taken en lessen volgt u thuis dagelijks op.
Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en dat u op gesprek komt wanneer u daartoe uitgenodigd wordt.
Wij engageren ons om samen te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u uitzonderlijk niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.
Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen over de evolutie van uw kind.

2. Aanwezig zijn op school en op tijd komen.
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Daarom moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.
Wij verwachten dat uw kind dagelijks en tijdig op school is, dit is om 8.35 u. Wij verwachten dat u het secretariaat voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.
Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met u en met het CLB :
• vanaf 10 halve dagen onwettige afwezigheid geven wij de naam van uw kind door aan het CLB; zij zullen contact met u
opnemen om een oplossing voor het afwezigheidsprobleem te zoeken.
• vanaf 30 halve dagen problematische afwezigheid gaat het CLB over tot een (verplichte) begeleiding van het gezin.
U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

3.Individuele leerlingenbegeleiding.
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken, opvolgt en naleeft.

4.Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Op school wordt uitsluitend Nederlands gesproken. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.
De ouders helpen hun kinderen het best met hun taalontwikkeling
• door THUIS met de kinderen de taal te spreken die ze zelf het best spreken en het beste beheersen. Voor de taalontwikkeling van de kinderen is het het beste wanneer zij steeds dezelfde taal spreken met dezelfde persoon (bv altijd Engels met papa en altijd Nederlands met mama).
• door Nederlands te leren om de kinderen te kunnen helpen met hun SCHOOLwerk en om Nederlands te kunnen spreken OP SCHOOL. We vragen de ouders uitdrukkelijk om binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met hun kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders. Zo tonen we aan de kinderen dat Nederlands de taal is die bij de school hoort.
Wanneer we gesprekken over problemen moeten voeren en het Nederlands daarbij een probleem vormt, wordt er na overleg voor een tolk gezorgd.
Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door:
• Zelf Nederlandse lessen te volgen.
• Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.
• Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)
• Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is.
• Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep of academie (muziek, woord, plastische kunsten, …)
• Uw kind naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken, naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren, met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen en er samen met hem over te praten.
• Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
• Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen.
• Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met Nederlandstalige vriendjes.
• Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten of taalkampen.
Indien nodig helpen we u graag met het zoeken naar een gepaste vereniging.