Op de speelplaats kan o.a. gespeeld worden met basketballen, klei­ne (= gewo­ne, geen meta­len) knik­kers, lichte ballen, tollen, … Balspel gebeurt binnen de lijnen van het voetbal- of het bas­ketbal­veld of tegen de kaatsmuur, zodat andere kinderen niet worden gestoord. Ballen en ander speelgoed van de luifel halen gebeurt één …

Afwijkende bijdrageregeling voor minder gegoede ouders De school beschikt over een sociaal fonds, het Xaveriusfonds. Ouders die betalingsmoeilijkheden ondervinden voor het betalen van de schoolrekening of in het kader van de meerdaagse excursies, nemen hierover contact op met de directie. De directie bespreekt met de ouders de mogelijkheden tot ondersteuning en zal deze afspraken …

De organisatie van de oudercontacten 12.1. Contactavonden Geregeld worden er contactmogelijkheden voorzien tussen leerkrachten en ouders. De ouders hebben dan de gelegenheid om met de leerkracht van hun zoon of dochter leer- en werkprestaties, gedrag en inzet of andere opvoedingsproblemen te bespreken. Deze contactavonden worden ongeveer zesmaal per jaar – van 16 uur …

14.1. Verwerken van persoonsgegevens De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de …

Het orde- en tuchtreglement van de leerlingen met inbegrip van de interne beroepsmogelijkheden Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze schoolgemeenschap te vrijwaren. Dit artikel is ook van toepassing op de leerlingen die inschrijven voor de woensdagmiddagclub. 16.1. Ordemaatregel Wanneer een leerling door afwijkend …

De wijze waarop de leerlingenraad wordt samengesteld Ongeveer vijf keer per jaar wordt door meester Brahim een leerlingenraad georganiseerd, samengesteld uit leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Vertegenwoordigers van het vijfde leerjaar worden door de leerlingen en de leerkrachten gekozen. De leerlingen van het zesde leerjaar brengen schriftelijk een …

Bepalingen in verband met onderwijs aan huis Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internet onderwijs of een combinatie van beiden. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind …

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen. We gaan uit van het principe dat alle leerlingen deelnemen aan alle meerdaagse excursies. We houden ons daarbij strikt aan de richtlijnen van het nieuwe financieringsdecreet. Om het grootste – het financiële – struikelblok, daarbij …