We heten u van harte welkom in onze Xaveriusfamilie en hopen dat u en uw kind er zich snel thuis voelen.
Reeds meer dan 70 jaar wordt het Xaveriuscollege gewaardeerd voor zijn opvoedingsstijl en zijn
degelijkheid van algemene vorming.

Het Xaveriuscollege werd op 19 september 1935 door de paters Jezuïeten opgericht. De naam van de school
verwijst naar de heilige Franciscus Xaverius (1506-1552), haar patroonheilige en één van de eerste gezellen
van de H. Ignatius van Loyola, stichter van de Sociëteit van Jezus in 1534.

Het Xaveriuscollege gaat uit van het basisprincipe dat beide ouders gezamenlijk en in overleg de beslissingen nemen betreffende het onderwijs van hun kind. Indien nodig en afhankelijk van de leeftijd, vragen de ouders ook de instemming van hun kind. Hiermee wil de school echter niet voorbij gaan aan de dagelijkse …

4.1.Schoolbestuur Het Xaveriuscollege wordt bestuurd door de inrichtende macht: de v.z.w. Xaveriuscollege. De raad van bestuur van het Schoolbestuur geeft denkrichtingen aan, neemt beleidsbeslissingen en beheert de goederen van het college. Jaarlijks wordt deze raad gevraagd het beleid ter beoordeling aan de algemene vergadering voor te leggen. Het schoolbestuur is …

Dit officiële inspraakorgaan is samengesteld uit verschillende geledingen nl. ouders, leerkrachten, leden
van de lokale gemeenschap en wordt voorgezeten door de heer Sven Pauwels, voorzitter van de
oudervereniging. U kunt hem schriftelijk contacteren via het Xaveriuscollege, Collegelaan 36, 2140
Borgerhout, of per e-mail via schoolraad@xaco.be. De directie is er telkens op uitnodiging.
De ledenlijst is op school verkrijgbaar.

In principe heeft elke klas een vaste klasleerkracht die de lessen verzorgt. Uitzonderlijk kan het hierbij gaan om twee leerkrachten in duobaan. De vaste leerkracht wordt bijgestaan door het zorgteam, bestaande uit 2 deeltijdse en 3 voltijdse zorgleerkrachten. Zij begeleiden leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, individueel of in groepjes, …