9. Organisatie van de lessen

In principe heeft elke klas een vaste klasleerkracht die de lessen verzorgt. Uitzonderlijk kan het hierbij gaan
om twee leerkrachten in duobaan.
De vaste leerkracht wordt bijgestaan door het zorgteam, bestaande uit 2 deeltijdse en 3 voltijdse
zorgleerkrachten. Zij begeleiden leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, individueel of in
groepjes, in de klas of apart en ze helpen de klasleerkracht met materiaal voor deze kinderen. Afhankelijk
van de mogelijkheden binnen het lestijdenpakket worden uren ambulante leerkracht ingericht die prioritair
worden ingezet om binnen de klassen te helpen differentiëren. Een ambulante leerkracht voor
bewegingsexpressie of mediaopvoeding geeft de klasleerkrachten de kans om gedurende één uur per week
eigen leerlingen extra uitleg of remediëring te bieden.
De zorgcoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en hun ouders, en fungeren als
bindende kracht tussen alle onderwijsactoren. In de kleuterschool en het eerste leerjaar neemt Cindy
Laureyssens de coördinatie van de zorgwerking op zich, Greta Vanmaele coördineert het tweede leerjaar,
Mies Vermuyten coördineert het derde tot en met het zesde leerjaar.

Alle klassen hebben 2 lestijden gym per week. Afhankelijk van het leerjaar worden ze in de gymzaal of in de
sporthal gegeven. Vanaf het eerste leerjaar dragen onze leerlingen aangepaste gymkledij. Die is te koop via
de gymleraars.
Het gymgerei blijft op school in een persoonlijk zakje en alles wordt genaamtekend.
Alle leerlingen nemen deel aan de gymlessen. Indien een leerling om medische redenen gedurende enkele
lessen niet kan deelnemen, is een doktersattest vereist.
Omdat de leerlingen op het einde van het 6de leerjaar aan de eindterm moeten voldoen, gaan de klassen
van het tweede, vijfde en zesde leerjaar geregeld zwemmen. Het aanleren gebeurt vooral in het tweede
leerjaar. We vragen aan de ouders nadrukkelijk om dit proces thuis mee te ondersteunen door geregeld
met de kinderen te gaan zwemmen.
Deelname aan de zwemles is verplicht. Wie thuis zwemgerei vergeet, leent het nodige van de school en
bezorgt dit binnen de week netjes gewassen terug op het secretariaat.