8. Afspraken huiswerk, agenda’s en rapporten

1.1. Huiswerk, les en agenda
In principe vanaf het 1ste leerjaar wordt geregeld  –  bijna dagelijks  –  huiswerk en les gegeven.
Deze zijn bedoeld om

  • de leerling gewoon te maken dat thuis werken aan schoolse opdrachten een normale zaak is
  • de ouders op de hoogte te houden van de leerstof die op school behandeld werd.

Lessen en taken worden genoteerd in de agenda van elke leerling. We vragen met nadruk dat ouders de agenda zo mogelijk dagelijks, of ten minste 1 maal per week, nakijken en handtekenen.

De totale werkdruk van de gemiddelde leerling is progressief (afhankelijk het leerjaar) en beloopt vanaf het 3de leerjaar dagelijks maximum ongeveer 1 uur. Wanneer de werktijd méér dan een uur bedraagt, kunnen ouders beslissen werk en les voor ‘gedaan’ af te tekenen.

1.2. Rapporten en  evaluatie
Elke 8 à 9 schoolweken wordt aan de ouders via het rapport verslag uitgebracht over de prestaties van hun zoon of dochter. De juiste data vindt u in de kalender.

In het attituderapport worden de houding en het dagelijks werk van de leerling geëvalueerd. In het vorde­ringenrapport worden de resultaten op proeven en toetsen meegedeeld.

Het is van belang dat het rapport geïnterpreteerd wordt in de geest waarin het gegeven wordt.

  • Cijfers tussen de 80% en de 100% zijn een ideaal, waarvan het bereiken wel als doel, maar niet als eis mag worden gesteld.
  • Wie regelmatig tussen de 65% en de 80% behaalt, doet zijn best.
  • Cijfers tussen 50% en 60% zijn, hoewel voldoende, toch reeds als waarschuwing gegeven, terwijl de quotatie lager dan 50% werkelijk onvoldoende is en een aansporende taak kan inhouden.

Op geregelde tijdstippen worden proeven afgenomen. De resultaten ervan worden via het rapport of via de schoolagenda meegedeeld. Bij het toekennen van punten wordt er vanuit gegaan dat minstens 80% van de basisleerstof moet gekend zijn om 50% van de punten te behalen. De basisleerstof  moet immers zo goed als volledig beheerst zijn om met een kans op slagen in een volgend leerjaar te starten.

Om een zo duidelijk mogelijk beeld van de leerling te bekomen, wordt tevens een aantal punten toegekend aan uitbreidingsleerstof (dit wil zeggen extra leerstof). Het is duidelijk dat misschien niet alle leerlingen daaraan toe komen.

Op het einde van elk semester wordt een overzicht gemaakt van alle proeven en toetsen. Dit eindrapport geeft in procenten weer hoeveel de leerling op elk onderdeel behaalde.