5. Samenstelling van de schoolraad

Dit officiële inspraakorgaan is samengesteld uit verschillende geledingen nl. ouders, leerkrachten, leden
van de lokale gemeenschap en wordt voorgezeten door de heer Sven Pauwels, voorzitter van de
oudervereniging. U kunt hem schriftelijk contacteren via het Xaveriuscollege, Collegelaan 36, 2140
Borgerhout, of per e-mail via schoolraad@xaco.be. De directie is er telkens op uitnodiging.
De ledenlijst is op school verkrijgbaar.