4. Juridische aard en samenstelling van het schoolbestuur

4.1.Schoolbestuur
Het Xaveriuscollege wordt bestuurd door de inrichtende macht: de v.z.w. Xaveriuscollege. De raad van
bestuur van het Schoolbestuur geeft denkrichtingen aan, neemt beleidsbeslissingen en beheert de
goederen van het college. Jaarlijks wordt deze raad gevraagd het beleid ter beoordeling aan de algemene
vergadering voor te leggen.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor
het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het
onderwijs.

4.2.Het dagelijks bestuur
Het dagelijkse bestuur van het college berust bij de collegedirectie. Die bestaat uit: een algemeen directeur,
geassisteerd door een adjunct-directeur, een pedagogisch directeur en 2 directeurs voor de basisschool. De
algemeen directeur is tevens de gemandateerde van het schoolbestuur en directeur van het ASO.

4.3.De basisschool
De basisschool wordt bestuurd door 2 directieleden van wie één directeur vooral het pedagogisch-organisatorische luik behartigt, de andere eerder het opvoedingsproject, de infrastructuur en de
administratie.

4.4.Klassenraad
Deze raad bestaat uit de directie, de klasleerkracht en de personeelsleden die de betrokken leerling/leerlingengroep begeleiden.