11.Vrijwilligerswerk

Overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 verzekert de school de vrijwilligers, waarop zij beroep doet bij bvb. schoolfeest, schooluitstap e.d. voor burgerlijke aansprakelijkheid.
Deze verzekering dekt de volgende elementen:

  • De organisatie zelf en de individuele leden van de vereniging zijn verzekerd. Verder zijn alle vrijwilligers en eventuele medewerkers verzekerd, dus ook vrijwilligers die zich op lossere of ad hoc basis inzetten, of familieleden van de vrijwilliger die een handje meehelpen.
  • Alle activiteiten die in de verzekeringspolis omschreven staan, worden verzekerd. Aan die omschrijving wordt steeds een bredere interpretatie gegeven.
  • In de polis worden de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie en de persoonlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers , de bestuursleden van de vereniging, haar werknemers en haar leden geregeld.
  • Zowel schadegevallen die bij of tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk gebeuren, als schadegevallen op de weg van en naar de activiteiten worden gedekt.
  • De verzekering geldt wereldwijd, indien de zetel van de organisatie in België gevestigd is.
  • Wat betreft de omvang van de verzekerde bedragen, gaat de voorkeur uit naar bedragen die parallel lopen met diegene die nu in de familiale polissen van toepassing zijn.
  • In principe is de organisatie steeds aansprakelijk en dus verzekerd. Voor schade veroorzaakt door zware fout of door opzet, kan van dit principe afgeweken worden, op voorwaarde dat de verzekeraar de zware fout of het opzet kan bewijzen.
  • Er worden geen onkostenvergoedingen betaald voor het vrijwilligerswerk.
  • Tijdens de activiteiten kan de vrijwilliger geheimen vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in art.458 van het Strafwetboek.